14வது இந்தியாவின் தலைமை தணிக்கை மற்றும் கணக்காய்வு தலைவர்

14th Comptroller and Auditor General of India இந்தியாவின் 14வது தலைமை தணிக்கை மற்றும் கணக்காய்வு தலைவராக கிரிஷ் சந்திரா முர்மு சமீபத்தில் பதவியேற்றுள்ளார். CAG பதவியைப் பற்றி கூறும் விதி … Read more