Isai Kalai – இசைக்கலை பற்றிய செய்தி குறிப்புகள் மற்றும் வினாக்கள்

இசைக்கலை – Isai Kalai Group 4 Exams – Details இசை என்றும் சொல் “இயை” என்னும் வேர்சொல்லில் இருந்து தோன்றியது. இசையானது “கந்தருவ வேதம்” என்று அழைக்கப்படும் சிறப்பினை உடையது. இன்னிசை, ஒத்திசை, தொகுப்பிசை என மூன்றாகப் பிரிப்பர். ஒற்றைச் சுரங்கள் இனிமையாகச் சேர்வது இன்னிசை இந்திய …

Read more