TNPSC Tamil Notes – Ethir Sol / எதிர்ச்சொல்

TNPSC Tamil Grammar – Ethir Sol

TNPSC Tamil Grammar Notes - Ethir Sol / எதிர்ச்சொல்

எதிர்ச்சொல்

 1. பெரியது x சிறியது
 2. பல x சில
 3. உயரம் x குட்டை
 4. ஏறு x இறங்கு
 5. இழு x தள்ளு
 6. மேலே x கீழே
 7. உள்ளே x வெளியே
 8. சூடான x குளிர்ச்சியான
 9. பழைய x புதிய
 10. முன்னால் x பின்னால்
 11. அருகில் x தொலைவில்
 12. நினைத்தல் x மறத்தல்
 13. மண்ணில் x விண்ணில்
 14. தேக்குதல் x நீக்குதல்
 15. நண்பர்கள் x பகைவர்கள்
 16. வெப்பமாய் x குளிர்ச்சியாய்
 17. மேல் x கீழ்
 18. உள்ளே x வெளியே
 19. ஏறினான் x இறங்கினான்
 20. உயர்திணை x தாழ்திணை
 21. மெய் x பொய்
 22. பழமை x புதுமை
 23. அமுதம் x நஞ்சு
 24. சோம்பல் x சுறுசுறுப்பு
 25. பெருமை x சிறுமை
 26. இட்ட x எடுத்த
 27. பெறு x கொடு
 28. மிகுதி x குறைவு
 29. புதுமை x பழமை
 30. குறை x நிறை
 31. நீளும் x நீளாத
 32. நினைத்தது x மறந்தது
 33. குறையாத x நிறையாத
 34. ஆனந்தம் x வருத்தம்
 35. இன்னல் x  இன்பம்
 36. கல்லார் x  கற்றவர்
 37. இளையோரும் x முதியோரும்
 38. குறைய x நிறைய
 39. மெல்லிய x  தடித்த
 40. முடியும் x முடியாது
 41. விரைவாக x  மெதுவாக
 42. கொழுத்த x  இளைத்த
 43. பலவகை x சிலவகை
 44. விரைவாக x மெதுவாக
 45. கடினமாக x எளிதாக
 46. விழுந்து x எழுந்து
 47. உயர x தாழ
 48. மகிழ்ச்சி x கவலை
 49. உண்மை x பொய்
 50. முடிவு x தொடக்கம்
 51. தோல்வி x வெற்றி
 52. புதிய x பழைய
 53. கொடுத்து x வாங்கி
 54. உயர்ந்த x தாழ்ந்த
 55. சத்தமாக x மெதுவாக
 56. இரவு x பகல்
 57. மேடு x பள்ளம்
 58. துயரம் x இன்பம்
 59. வெளிச்சம் x இருட்டு
 60. நன்மை x தீமை
 61. புகழ் x இகழ்
 62. வெற்றி x தோல்வி
 63. தோன்றும் x மறைவு
 64. பகைவன் x நண்பன்
 65. வேற்றுமை x ஓற்றுமை
 66. மெய்ம்மை x பொய்மை
 67. அன்பு x பகை
 68. இனிய x இன்னாத
 69. இழிவு x உயர்வு
 70. இடம் x வலம்
 71. இம்மை x வறுமை
 72. இன்னா x இனிய
 73. உறங்கு x விழி
 74. ஏமாற்றம் x இறக்கம்
 75. பழமை x புதுமை
 76. பெருமை x சிறுமை
 77. வென்று x தோற்று
 78. குழு x தனி
 79. தொன்மை x அண்மை
 80. தன் x பிற
 81. எளிய x அரிய
 82. எட்டிய x எட்டா
 83. செம்மை x கருமை
 84. தீது x நன்று
 85. கூடி x பிரிந்து
 86. நம்பி x நங்கை
 87. திண்மம் x நீர்மம்
 88. தண்மை x வெம்மை
 89. காடு x நாடு
 90. நீண்டு x குறுகி
 91. வாங்கல் x விற்றல்
 92. கலை x கடை
 93. போற்றி x தூற்றி
 94. காய் x கனி
 95. என்னிடம் x உம்மிடம்
 96. தெரு x கொல்லை
 97. தன்னலம் x பிறர்நலம்
 98. தேய்ந்து x வளர்ந்து
 99. தனியாக x கூட்டாக
 100. போடு x எடு
 101. சேமித்தார் x செலவழித்தார்
 102. வறுமை x வளமை
 103. புதுமை x பழமை
 104. இயற்கை x செயற்கை
 105. அகம் x புறம்
 106. வாழ்வு x தாழ்வு
 107. வாழ்த்தல் x தூற்றல்
 108. நினை x மற
 109. கேடு x நலம்
 110. பிழை x திருத்தம்
 111. தூய்மை x மாசு
 112. புகழ் x இகழ்
 113. நன்மை x தீமை
 114. இனிய x இன்னா
 115. வெண்மை x கருமை
 116. அமைதி x குழப்பம்
 117. இசை x வசை
 118. புகழ் x இகழ்
 119. மேதை x பேதை
 120. தண்மை x வெம்மை
 121. பெருமை x சிறுமை
 122. எளிது x அரிது
 123. ஓய்வு x உழைப்பு
 124. நோதல் x தணிதல்
 125. தட்பம் x வெப்பம்
 126. ஆக்கம் x கேடு
 127. ஆண்டான் x அடிமை
 128. ஆங்கு x  ஈங்கு
 129. ஆசை x நிராசை
 130. ஆண்டு x ஈண்டு
 131. இகழ்ச்சி x மகிழ்ச்சி
 132. இசை x வசை
 133. இணைந்து x தனித்து
 134. இரவு x பகல்
 135. இருள் x ஒளி
 136. இலாபம் x நஷ்டம்
 137. இன்சொல் x வன்சொல்
 138. இனியது x இன்னாதது
 139. உச்சந்தலை x உள்ளங்கால்
 140. உண்டு x  இல்லை
 141. உயர்வு x தாழ்வு
 142. உவத்தல் x காய்தல்
 143. உள்நாடு x வெளிநாடு
 144. உள்ளூர் x  வெளியூர்
 145. ஊடல் x கூடல்
 146. எதிர்த்தார் x வரவேற்றார்
 147. எளிது x அரிது
 148. ஏற்றம் x தாழ்வு
 149. ஏறு x இறங்கு
 150. ஒருமை x பன்மை
 151. ஒற்றுமை x  வேற்றுமை
 152. ஓங்கியது x தாழ்ந்தது
 153. ஓங்குதல் x  ஒடுங்குதல்
 154. கஞ்சம் x தாராளம்
 155. கட்டுதல் x  அவிழ்தல்
 156. கவனம் x மறதி
 157. களிப்பு x துயரம்
 158. கற்றால் x கல்லாமை
 159. கனவு x நனவு
 160. மலர்தல் x கூம்புதல்
 161. அருகு x பெருகு
 162. பழமை x புதுமை
 163. வீரன் x கோழை
 164. இகழ்ந்து x புகழ்ந்து
 165. இளமை x முதுமை
 166. இகழ்ச்சி x புகழ்ச்சி
 167. அரியது x எளியது
 168. அடைப்பு x திறப்பு
 169. அருமை x எளிமை
 170. அருள் x மருள்
 171. வெற்றி x தோல்வி
 172. நட்பு x பகை
 173. எட்டா x எட்டிய
 174. முதன்மை x இறுதி
 175. துன்பம் x இன்பம்
 176. மறப்பது x நினைப்பது
 177. தொன்மை x புதுமை
 178. தோன்ற x மறைய
 179. வளர்ச்சி x தேக்கம்
 180. அகநகர் x புறநகர்
 181. அகப்பொருள் x புறப்பொருள்
 182. அகம் x புறம்
 183. அங்கு x இங்கு
 184. அகலுதல் x கிட்டுதல்
 185. அந்தம் x ஆதி
 186. அடி x முடி
 187. அண்மை x சேய்மை
 188. அரிது x எளிது
 189. அரு x மருள்
 190. அவ்விடம் x இவ்விடம்
 191. அறம் x மறம்
 192. கருமை x வெண்மை
 193. காக்க x விடுக
 194. காலம் x அகாலம்
 195. காழ்ப்பு x நயப்பு
 196. குணம் x குற்றம்
 197. குறைவு x நிறைவு
 198. கூடல் x பிரிதல்
 199. கொடு x வாங்கு
 200. கொடுமை x செம்மை
 201. கொள்வினை x கொடுப்பினை
 202. சஞ்சலம் x துணிவு, தெளிவு
 203. சத்து x அசத்து
 204. சாந்தம் x உக்கிரம்
 205. சான்றோன் x மூடன்
 206. சிறப்பு x இழிவு
 207. செய்வார் x செய்யார்
 208. சுகம் x துக்கம்
 209. சுபம் x அசுபம்
 210. சுருக்கம் x பெருக்கம்
 211. செங்கோல் x கொடுங்கோல்
 212. செல்வம் x வறுமை
 213. செலவு x வரவு
 214. சேய்மை x அண்மை
 215. சேரத்தல் x பிரித்தல்
 216. செளக்கியம் x அசொக்கியம்
 217. தக்கவன் x தகாதவன்
 218. தட்பம் x வெப்பம்
 219. தந்நலம் x பிறர்நலம்
 220. தவம் x அவம்
 221. தழுவு x தள்ளு
 222. தள்ளுதல் x தள்ளாமை
 223. தண்மை x வெம்மை
 224. தாங்கு x விடு
 225. தாழ்வு x உயர்வு
 226. திண்மை x நொய்மை
 227. தீமை x நன்மை
 228. துக்கம் x சுகம்
 229. தூய்மை x கலப்பு
 230. தொகை x விரி
 231. தோல்வி x வெற்றி
 232. தோன்றுக x மறைக
 233. நண்பகல் x நள்ளிரவு
 234. நல்லது x கெட்டது
 235. நல்வழி x அல்வழி
 236. நற்குணம் x தீக்குணம்
 237. நன்மை x தீமை
 238. நாற்றம் x துர்நாற்றம்
 239. நியாயம் x அநியாயம்
 240. நினைவு x மறதி
 241. நீண்ட x குறுகிய
 242. நீதி x அநீதி
 243. நுண்மை x பருமை
 244. நேசம் x பகை
 245. பருத்தல் x சிறுத்தல்
 246. பள்ளம் x மேடு
 247. டாலர் x விருத்தர்
 248. பாவம் x புண்ணியம்
 249. பிடித்தல் x விடுதல்
 250. பிணக்கம் x இணக்கம்
 251. புகழ்ச்சி x இகழ்ச்சி
 252. புதியது x பழையது
 253. பூரித்தல் x வாடுதல்
 254. பெரியது x சிறியது
 255. பெரும்பான்மை x சிறுபான்மை
 256. பேதம் x அபேதம்
 257. பொய் x மெய்
 258. பொய்மை x பொய்யாமை
 259. போலி x அசல்
 260. மங்கலம் x அமங்கலம்
 261. மடிதல் x விரிதல்
 262. மரியாதை x அவமரியாதை
 263. மருள் x தெருள்
 264. மறைதல் x வெளிப்படல்
 265. முன்பு x பின்பு
 266. முற்பகல் x பிற்பகல்
 267. மூடு x திற
 268. மூதேவி x சீதேவி
 269. மென்மை x வன்மை
 270. மேதை x பேதை
 271. மேலார் x கீழார்
 272. மேற்கொள்க x கைவிடுக
 273. வரவு x செலவு
 274. வலப்புறம் x இடப்புறம்
 275. வளைதல் x நிமிர்தல்
 276. வற்றிய x தளிர்த்த
 277. வாழ்வு x  தாழ்வு
 278. வாழ்க x  வீழ்க
 279. விருப்பு x வெறுப்பு
 280. விவேகி x அவிவேகி
 281. வெம்மை x தண்மை
 282. வேண்டுதல் x வேண்டாமை
 283. அசைகிறான் x அசைகின்றிலன்
 284. அசைவான் x அசையான்
 285. அடையும் x அடையா
 286. அணைகிறாள் x அணைக்கிறன்றலன்
 287. அணைவாள் x அணையாள்
 288. அழுவா் x அழார்
 289. ஆடின் x ஆடா
 290. ஆழ்வார் x ஆழார்
 291. இடித்திதது x இடித்திலது
 292. இடிக்கும் x இடித்திலது
 293. இடிக்கும் x இடியாது
 294. இயம்பினாள் x இயம்பிலன்
 295. இயம்புவார் x  இயம்பார்
 296. ஈந்தார் x ஈந்திலர்
 297. ஈவாய் x ஈயாய்
 298. உண்டாய் x உண்டிலை
 299. ஊதுகின்றது x ஊதுகின்றலது
 300. ஊதுக x ஊதாத
 301. எழுந்தேன் x எழுந்திலேன்
 302. எழுவேன் x எழேன்
 303. ஏற்றாய் x ஏற்றிலை
 304. ஏற்பாய் x ஏலாய்
 305. ஒழிந்தாய் x ஒழிந்திலை
 306. ஒழிவாய் x ஒழியாய்
 307. ஓடின x ஓடிற்றில்
 308. ஓடும் x ஓடா
 309. கற்றான் x கற்றிலன்
 310. கற்பான் x கற்றிலன்
 311. காண்பாய் x காணாய்
 312. காப்பாய் x காவாய்
 313. குடித்தன x குடித்தில
 314. குடியா x குடிக்கும்
 315. கூவியது x கூவிற்றலது
 316. கூவும் x கூவாது
 317. கேட்கிறாய் x கேட்கின்றிலை
 318. கொடுத்தார் x கொடுத்திலர்
 319. சிரித்தது x சிரித்திலது
 320. சிரிக்கும் x சிரிக்காது
 321. சென்றன x சென்றில
 322. செல்லும் x செல்லா
 323. சேர்ந்தாய் x சேர்ந்திலை
 324. சேர்வாய் x சேராய்
 325. தின்றான் x தின்றிலன்
 326. தின்பான் x தின்னான்
 327. தேய்ந்தன x தேய்ந்தில
 328. தேயும் x தேயா
 329. தொட்டான் x தொட்டிலன்
 330. தொடுவாள் x தொடாள்
 331. தோண்டிலர் x தோண்டிற்றிலர்
 332. தோண்டுவார் x தோண்டார்
 333. நடந்தாய் x நடிந்திலை
 334. நடுங்கின x நடுங்கிற்றில
 335. நடுங்கும் x நடுங்கா
 336. நின்றான் x நின்றிலன்
 337. நிற்பாள் x நில்லாள்
 338. நிற்கின்றன x நிற்கின்றிலர்
 339. நீந்துகின்றனர் x நீந்துகின்றிலர்
 340. நொந்தனை x  நொந்திலை
 341. நோவு x நோகாய்
 342. பாடுகிறாய் x பார்த்திலன்
 343. பார்ப்பான் x பாரான்
 344. மடிந்தார் x மடிந்திலர்
 345. மடிவார் x மடியார்
 346. வந்தான் x வந்திலான்
 347. வருகின்றான் x வருகின்றிலன்
 348. வருவான் x வாரான்
 349. வரும் x வாரா
 350. வருகின்றன x வருகின்றில
 351. வாழ்வாய் x வாழாய்
 352. விட்டன x விடா
 353. வீழ்ந்தேன் x வீழ்ந்திலேன்
 354. வீழ்வேன் x வீழேன்
 355. வெந்தார் x வெந்திலர்
 356. வைக்கிறார் x வைக்கின்றிலர்
 357. இடும்பை x இன்பம்

More Tamil Notes – Click Here

Leave a Comment