Oli Verupadu – ஒலி வேறுபாடு பற்றிய குறிப்புகள் மற்றும் வினாக்கள்

Oli Verupadu – ஒலி வேறுபாடு

TNPSC Tamil Notes - Oli Verupadu - ஒலி வேறுபாடு

Group 4 Exams – Details

சொல் பொருள்
தன்மை இயல்பு
தண்மை குளிர்ச்சி
வலி துன்பம்
வளி காற்று
வழி பாதை
ஒலி சத்தம்
ஒளி வெளிச்சம்
ஒழி நீங்கு
இலை ஒர் உறுப்பு
இளை இளைத்தல், மெலிதல்
இழை நூல் இழை
மரை மான்
மறை வேதம்
புகழ் நற்பெயர்
புகள் கூறு
அல்லி மலர்
அள்ளி வாரியெடுத்து
மணம் நல்ல வாசனை
மனம் உள்ளம்
 விலை பணம்
விளை உற்பத்தி
விழை விரும்பு
கனை குரல் ஒலி
கணை அம்பு
அரன் சிவபெருமான்
அரண் பாதுகாப்பு
தலை சிரம்
தளை கட்டு
தழை இலை
அளிப்பது கொடுப்பது
அழிப்பது இல்லாமற் செய்வது
கலை அறிவுப்பகுதி, கலைத்துவிடு
களை நீக்கு
கழை மூங்கில்
பணி வேலை
பனி குளிர்
இருத்தல் அமர்ந்திருத்தல்
இறுத்தல் தங்கியிருத்தல்
மரித்தல் சாதல்
மறித்தல் தழுவுதல்
பரவை கடல்
பறவை பறக்கும் பறவை
கரத்தல் மறைத்தல்
கறத்தல் வெளிப்படுத்துல்
கரி யானை
கறி காய்கறி
திரை அலை
திறை கப்பம்
அன்னம் சோறு
அண்ணம் வாய் உட்புறம்
எரி தீ
எறி கல் எறிதல்
செரு போர்
செறு வயல்
கரை ஆற்றாங்கரை
கறை அழுக்கு
பொறி இயந்திரம்
பொரி நெற்பொரி
இரை உணவு
இறை கடவுள்
 உறை தங்கு
உரை கூறு
உரி சுழற்று
உறி தூக்கு

லகர, ளகர ஒலி வேறுபாடு

பொருள் சொல்
அலை நீரலை
அளை வளை
அழை கூப்பிடுதல்
உலவு நடுமாடு
உளவு வேவு
உழவு பயிர்த்தொழில்
வால் உறுப்பு
வாள் கருவி
வாழ் வாழ்தல்
ஒலி ஓசை
ஓளி வெளிச்சம்
ஒழி நீக்கு
கலம் கப்பல்
களம் இடம்
கொல் கொணருதல்
கொள் பெற்றுக்கொள்
தால் நாக்கு
தாள் பாதம்
தாழ் பணிந்துபோ
வலி வலிமை
வளி காற்று
வழி பாதை, சாலை
வெல்லம் இனிப்புக்கட்டி
வெள்ளம் நீர்
வேலை பணி
வேளை பொழுது
கழி தடி
களி மகிழ்ச்சி
வாளை மீன்வகை
வாழை தாவரம்
அலகு பறவை மூக்கு
அளகு பெண்மயில்
அழகு கவி
அலம் கலப்பை
அளம் உப்பளம்
ஆல் ஆலமரம்
ஆள் உள்ளுதல்
ஆழ் முழுகு
ஆலி மழைத்துளி
ஆள் ஆளுதல்
ஆழ் முழுகு
உளி கருவி
உழி இடம்
உலை உலைக்களம்
உளை பிடரிமயிர்
உழை மான்
உல்கு சுங்கம்
உள்கு நினை
எல் பகல்
எள் திணை
கலங்கு கலக்கமடைதல்
கழங்கு மகளிர் விளையாட்டு பொருள்
காலி பசுக்கூட்டம்
காளி தெய்வம்
காழி மலர்
கிளவி சொல்
கிழவி முதுமையடைதல்
கூலி சம்பளம்
கூளி பேய்
கொலை கொல்லுதல்
கொளை பாட்டு
கோல் ஊன்றுகோல்
கோள் புங்கூறுதல்
கலி ஓசை
களி பேய்
கூலி சம்பளம்
கூளி பேய்
சூலை நோய்
சூளை செங்கல்சூளை
சூல் கர்ப்பம்
சூள் சபதம்
சூழ் சுற்று
தவலை பாத்திரம்
தவளை விலங்கு
துலை தராசு
துளை துவாரம்
தோல் சருமம்
தோள் புயம்
நலி வருந்து
நளி நடுக்கம்
நல்லால் நல்லவர்
நள்ளவர் பகைவர்
பசலை மகளிர் நிற வேறுபாடு
பசளை ஒரு கொடி
பால் பசும்பால்
பாள் தாழ்பாள்
பாழ் பாழாதல்
அலி ஆணும் பெண்ணும் இல்லாமை
அளி கொடு, கருளை
அழி இல்லாமல் ஆக்குதல்
கலை ஓவியம்
களை பயிரில் முளைப்பது
கழை மூங்கில்
குலம் குடி
குளம் நீர்நிலை
காலை முப்பொழுது
காளை எருது

ரகர, றகர ஒலி வேறுபாடு

பொருள் சொல்
அரம் கருவி
அறம் தருமம்
அரி திருமால்
அறி தெரிந்துகொள், நறுக்கு
அலரி அலிரிப்பூ
அலறி அழுது
அரை பாதி
அறை வீட்டின் பகுதி
ஆர நிரம்ப
ஆற சூடுதணிய
இரத்தல் யாசித்தல்
இறத்தல் சாகுதல்
ஆரல் ஒருவகை மீன்
ஆறல் ஆறவைத்தல்
இரை தீனி
இறை இறைவன், அரசன்
உரவு வலிமை
உறவு தொடர்பு, உறவினர்
உரல் இடிக்கும் உரல்
உறல் பொருந்துதல்
உரு வடிவம்
உறு மிகுதி
உரை பேச்சு
உறை மூடி
எரி தீ
எறி வீசு
கரி யானை
கறி காய்கறி, அடுப்புக்கரி
கரை ஏரிக்கரை
கறை அழுக்கு
குரைத்தல் நாள்குரைத்தல்
குறைத்தல் பெருகுதல்
குரங்கு வானரம்
குறங்கு தொடை
கூரை வீட்டுக்கூரை
கூறை துணி
சீரிய சிறந்த
சீறிய சினந்த
செரித்தல் சீரமைதல்
செறித்தல் திணித்தல்
தரி அணிந்து கொள்
தறி வெட்டு
திரை அலை
திறை கப்பம்
நிரை அலை
நிறை நிறைந்துள்ள
பரந்த பரவிய
பறந்த பறவை
பரவை கடல்
பறவை பறக்கும பறவை
பரி குதிர
பறி பறித்து கொள்ளல்
மரம் தரு
மறம் வீரம்
மரி இற
மறி மான்குட்டி
மரை மான், தாமரை
மறை வேதம்
மரு மணம்
மறு தடு, குற்றமான
வருத்தல் துன்புறுத்தல்
வறுத்தல் காய்கறி வறுத்தல்
விரல் கைவிரல்
விறல் வெற்றி
விரகு கைவிரல்
விறகு கட்டை
அருகு சமீபம்
அறுகு அருகம்புல்
இரும்பு ஓர் உலோகம்
 இறும்பு கருங்காடு
உரி பட்டை
உறி கட்டை
ஊர நகர்ந்து செல்ல
ஊற சுரக்க
ஒருத்தல் யானை
ஒறுத்தல் கோபித்தல்
குரவர் பெரியோர்
குறவர் ஒருசாதியர்
குருகு நாரை
குறுகு நெருங்கு
செரு போர்
செறு வயல்
 சேரல் இணைதல்
சேறல் செல்லுதல்
சொரிய சிந்த
சொறிய சுரண்ட
துரவு கிணறு
துறவு துறத்தல்
தெரித்தல் தெரிவித்தல்
தெறித்தல் சிதறுதல்
தேர ஆய்ந்து பார்க்க
தேற தெளிய
நரை வெண்மயிர்
நறை தேன்
நிரை வரிசை
நிறை நிறைவு
பிரை உறைமோர்
பிறை இளஞ்சந்திரன்
புரம் ஊர்
புறம் பக்கம்
புரவு காத்தல்
புறவு  புறா
பொரி நெற்பொரி
பொறி அடையாளம்
பொரு போர்செய்
பொறு பொறுத்துகொள்
பொருப்பு மலை
பொறுப்பு கடமை
மரம் விருட்சம்
மறம் பாவம்
மரி இறந்துபோ
மறி தடு
மருகி மருமகள்
மறுகி மயங்கி
மரை தாமரை
மறை வேதம்

ணர, னகர ஒலி வேறுபாடு

பொருள் சொல்
அணல் தாடி
அனல் நெருப்பு
ஆணி இரும்பு ஆணி
ஆனி தமிழ் மாதம்
ஊண் உணவு
ஊன் இறைச்சி
கணம் கூட்டம்
கனம் பாரம்
அண்ணம் மேல்வாய்
அன்னம் பறவை
ஆணை கட்டளை
ஆனை யானை
அரண் கோட்டை
அரன் சிவன்
அணை தழுவு
அனை தாய்
ஆண் ஆண்பால்
ஆன் பசு
இணை ஒப்பு
இனை வருந்து
உண்ணி சிறுஉயிரி
உன்னி நினைத்து
உண் சாப்பிடு
உன் உன்னுடைய
எண்ண நினைக்க
என்ன சொல்ல
எவண் எவ்விடம்
எவன் யாவன்
ஏணை தொட்டில்
ஏனை மற்றை
கண்ணன் கிருஷ்ணன்
கன்னன் கர்ணன்
கணி சோதிடர்
கனி பழம்

னர, ணகர ஒலி வேறுபாடு

பொருள் சொல்
கன்னி குமரி
கண்ணி அரும்பு, பூமாலை
பன்னி மனைவி
பண்ணி செய்து
பானம் குடிபானம்
பாணம் அம்பு
புனை அலங்கரி
புணை தெப்பம்
பனி குளிர்
பணி தொழில்
பேன் தலைப்பேன்
பேண் காப்பாற்று
மன் அரசன்
மண் பூமி
மனம் உள்ளம்
மணம் நறுமணம், வாசனை
மனை வீடு
மணை உட்காடும் பலகை
வன்மை வலிமை
வண்மை கொடை
கனை ஒலி
கணை அம்பு
கான் காடு
காண் பார்
குனி வளை
குணி குணத்தை உடையது
சோனை விடாமழை
சோணை ஒருமலை
தனி தனிமையான
தணி குறை
தன்மை இயல்பு
தண்மை குளிர்ச்சி
தின்மை தீமை
திண்மை வலிமை
தினை தானியம்
திணை சாதி
தின் தின்னு
திண் வலிய
துனி வெறுப்பு
துணி அடை
துனை விரைவு
துணை உதவி
நானம் கஸ்தூரி
நாணம் வெட்கம்
பன்ன சொல்ல
பண்ண செய்ய
பனிக்க நடுங்க
பணிக்க கட்டளையிட
பனை ஒருமரம்
பணை பருத்த
வன்மை ஆற்றல்
வண்மை கொடை
கனி பழம்
கணி சோதிடன்
ஊன் மாமிசம்
ஊண் உணவு
கன்னன் கர்னன்
கண்ணன் கிருஷ்ணன்

நகர, னகர ஒலி வேறுபாடு

பொருள் சொல்
அந்தநாள் அந்த நாள்
அன்னாள் அப்பெண்
இந்நாள் இந்தநாள்
இன்னாள் இத்தகையவள்
எந்நாள் எந்தநாள்
என்னால் என்னால் செய்ப்பட்டது
எந்நாடு எந்த நாடு
என்னாடு எனது நாடு
எந்நிலை எந்த நிலை
என்னிலை எனது நிலை
முந்நாள் மூன்று நாள்
முன்னாள் முற்காலம்
முந்நூறு மூன்று நூறுகள்
முன்னூறு முன்பு நூறு
நந்நூல் நமது நூல்
நன்னூல் நல்ல நூல்
தேநீர் குடிப்பது
தேனீர் தேன்கலந்த நீர்

Related Links

சொற்களை ஒழுங்குபடுத்திச் சொற்றொடர் ஆக்குதல்

Group 4 Model Questions – Download

School Books – Download

TET Exam – Details

Leave a Comment