TNPSC Tamil Notes – Sollum Porulum / சொல்லும் பொருளும்

TNPSC Tamil Grammar – Sollum Porulum

TNPSC Tamil Grammar Notes - Sollum Porulum / சொல்லும் பொருளும்

Quick Links

ஆறாம் வகுப்பு

 1. நிருமித்த – உருவாக்கிய
 2. விளைவு – விளைச்சல்
 3. சமூகம் – மக்கள் குழு
 4. அசதி – சோர்வு
 5. சுடர் – ஒளி
 6. ஆழிப்பெருக்கு – கடல்கோள்
 7. மேதினி – உலகம்
 8. ஊழி – நீண்டதொரு காலப்பகுதி
 9. உள்ளப்பூட்டு – அறிய விரும்பாமை
 10. மெய் – உண்மை
 11. வழி – நெறி
 12. அகற்றும் – விலக்கும்
 13. மேன்மை – உயர்வு
 14. அறம் – நற்செயல்
 15. திங்கள் – நிலவு
 16. கொங்கு – மகரந்தம்
 17. அலர் – மலர்தல்
 18. திகிரி – ஆணைச்சக்கரம்
 19. பொற்கோட்டு – பொன்மயமானசிகரத்தில்
 20. மேரு – இமயமலை
 21. நாமநீர் – அச்சம் தரும் கடல்
 22. அளி – கருணை
 23. காணி – நில அளவைக் குறிக்கும் சொல்
 24. மாடங்கள் – மாளிகையின் அடுக்குகள்
 25. சித்தம் – உள்ளம்.
 26. இயன்றவரை – முடிந்தவரை
 27. ஒருமித்து – ஒன்றுபட்டு
 28. ஔடதம் – மருந்து
 29. மாசற – குறைஇல்லாமல்
 30. சீர்தூக்கின் – ஒப்பிட்டு ஆராய்ந்து
 31. தேசம் – நாடு
 32. தூற்றும் படி – இகழும் படி
 33. மூத்தோர் – பெரியோர்
 34. மேதைகள் – அறிஞர்கள்
 35. மாற்றார் – மற்றவர்
 36. நெறி – வழி
 37. வற்றாமல் – அழியாமல்
 38. நன்றியறிதல் – பிறர் செய்த உதவியை மறவாமை
 39. ஒப்புரவு – பிறருக்கு உதவி செய்தல்
 40. நட்டல் – நட்பு கொள்ளுதல்
 41. நந்தவனம் – பூஞ்சோலை
 42. பார் – உலகம்
 43. பண் – இசை
 44. இழைத்து – செய்து
 45. மல்லெடுத்த – வலிமைபெற்ற
 46. சமர் – போர்
 47. நல்கும் – தரும்
 48. கழனி – வயல்
 49. மறம் – வீரம்
 50. எக்களிப்பு – பெருமகிழ்ச்சி
 51. கலம் – கப்பல்
 52. ஆழி – கடல்
 53. கதிர்ச்சுடர் – கதிரவனின் ஒளி
 54. மின்னல்வரி – மின்னல் கோடுகள்
 55. அரிச்சுவடி – அகரவரிசை எழுத்துகள்
 56. மெய்- உண்மை
 57. தேசம் – நாடு
 58. தண்டருள் – குளிர்ந்த கருணை
 59. கூர் – மிகுதி
 60. செம்மையருக்கு – சான்றோருக்கு
 61. ஏவல் – தாெண்டு
 62. பராபரமே – மேலான பொருள்
 63. பணி – தொண்டு
 64. எய்தும் – கிடைக்கும்
 65. எல்லாரும் – எல்லா மக்களும்
 66. அல்லாமல் – அதைத்தவிர
 67. சுயம் – தனித்தன்மை
 68. உள்ளீடுகள் – உள்ளே இருப்பவை
 69. அஞ்சினார் – பயந்தனர்
 70. கருணை – இரக்கம்
 71. வீழும் – விழும்
 72. ஆகாது – முடியாது
 73. பார் – உலகம்
 74. நீள்நிலம் – பரந்த உலகம்
 75. முற்றும் – முழுவதும்
 76. மாரி – மழை
 77. கும்பி – வயிறு
 78. பூதலம் – பூமி

Group 4 Exam – Details

ஏழாம் வகுப்பு

 1. ஊக்கிவிடும் – ஊக்கப்படுத்தும்
 2. குறி – குறிக்கோள்
 3. விரதம் – நோன்பு
 4. பொழிகிற – தருகின்ற
 5. ஒப்புமை – இணை
 6. முகில் – மேகம்
 7. அற்புதம் – விந்தை
 8. உபகாரி – வள்ளல்
 9. ஈன்று – தந்து
 10. களித்திட – மகிழ்ந்திட
 11. கொம்பு – கிளை
 12. நச்சரவம் – விடமுள்ள பாம்பு
 13. அதிமதுரம் – மிகுந்த சுவை
 14. விடுதி – தங்கும் இடம்
 15. தீபம் – ஒளி
 16. பரவசம் – மகிழ்ச்சிப் பெருக்கு
 17. துஷ்டி கேட்டல் – துக்கம் விசாரித்தல்
 18. சிற்றில் – சிறு வீடு
 19. யாண்டு – எங்கே
 20. கல் அளை – கற்குகை
 21. ஈன்ற வயிறு – பெற்றெடுத்த வயிறு
 22. சூரன் – வீரன்
 23. வாரணம் – யானை
 24. பொக்கிஷம் – செல்வம்
 25. பரி – குதிரை
 26. சாஸ்தி – மிகுதி
 27. சிங்காரம் – அழகு
 28. விஸ்தாரம் – பெரும்பரப்பு
 29. கமுகு – பாக்கு
 30. தேடல் – தூண்
 31. சென்னி – உச்சி
 32. ஞெகிழி – தீச்சுடர்
 33. உரவுநீர் – பெருநீர்பரப்பு
 34. அழுவம் – கடல்
 35. கரையும் – அழைக்கும்
 36. வேயா மாடம் – வைக்கோல் போன்றவற்றால் வேயப்படாது, திண்மையாகச் சாந்து பூசப்பட்ட மாடம்
 37. உரு – அழகு
 38. வங்கம் – கப்பல்
 39. போழ – பிளக்க
 40. எல் – பகல்
 41. வங்கூழ் – காற்று
 42. நீகான் – நாவாய் ஓட்டுபவன்
 43. கோடு உயர் – கடை உயர்ந்த
 44. மாட ஒள்ளெரி – கலங்கரை விளக்கம்
 45. எத்தனிக்கும் – முயலும்
 46. பரிதி – கதிரவன்
 47. வெற்பு – மலை
 48. அன்னதோர் – அப்படி ஒரு
 49. கழனி – வயல்
 50. கார்முகில் – மழைமேகம்
 51. நிகர – சமம்
 52. துயின்றிருந்தோர் – உறங்கியிருந்தார்
 53. வைப்புழி – பொருள் சேமித்து வைக்கும் இடம்
 54. கோட்பா – ஒருவரால் கொள்ளப்படாது
 55. வாய்த்து ஈயில் – வாய்க்கும் படி கொடுத்தலும்
 56. விச்சை – கல்வி
 57. பிரும்மாக்கள் – படைப்பாளர்கள்
 58. வனப்பு – அழகு
 59. நெடி – நாற்றம்
 60. பூரிப்பு – மகிழ்ச்சி
 61. மழலை – குழந்தை
 62. மேனி – உடல்
 63. வண்கீரை – வளமான கீரை
 64. பரி – குதிரை
 65. முட்டப்போய் – முழுதாகச் சென்று
 66. கால் – வாய்க்கால், குதிரையின் கால்
 67. மறித்தல் – தடுத்தல் (மண்ணை வெட்டித் தடுத்துப் பாத்தி கட்டுதல்), எதிரிகளைத் தடுத்துத் தாக்குதல்
 68. மாரி – மழை
 69. வறந்திருந்த – வறண்டிருந்த
 70. புகவா – உணவாக
 71. மடமகள் – இளமகள்
 72. நல்கினாள் – கொடுத்தாள்
 73. முன்றில் – வீட்டின் முன் இடம் (திண்ணை) இங்கு வீட்டைக் குறிக்கிறது
 74. குழி – நில அளவைப்பெயர்
 75. சீலை – புடவை
 76. சாண் – நீட்டல் அளவைப்பெயர்
 77. மடை – வயலுக்கு நீர் வரும் வழி
 78. மணி – முற்றிய நெல்
 79. கழலுதல் – உதிர்தல்
 80. சும்மாடு – பாரம் சுமப்பவர்கள் தலையில் வைத்துக் கொள்ளும் துணிச்சுருள்
 81. வையம் – உலகம்
 82. புகவா – உணவாக
 83. வெய்ய – வெப்பக்கதிர் வீசும்
 84. இடர் ஆழி – துன்பக்கடல்
 85. சொல் மாலை – பாமாலை
 86. தகளி – அகல்விளக்கு
 87. ஞானம் – அறிவு
 88. நாரணன – திருமால்
 89. ஆர்வம் – விருப்பம்
 90. கூடர் – ஒளி
 91. வித்து – விதை
 92. களை – வேண்டாத செடி
 93. ஈன – பெற
 94. பைங்கூழ் – பசுமையான பயிர்
 95. நிலன் – நிலம்
 96. வன்சொல் – கடுஞ்சொல்
 97. சாந்தம் – அமைதி
 98. தாரணி – உலகம்
 99. மகத்துவம் – சிறப்பு
 100. தத்துவம் – உண்மை
 101. பேதங்கள் – வேறுபாடுகள்
 102. இரக்கம் – கருணை

எட்டாம் வகுப்பு

 1. நிரந்தரம் – காலம் முழுமையும்
 2. வண்மொழி – வளமிக்கமொழி
 3. வைப்பு – நிலப்பகுதி
 4. இசை – புகழ்
 5. சூழ்கலி – சூழ்ந்துள்ள அறியாமை இருள்
 6. தொல்லை – பழமை, துன்பம்
 7. விசும்பு – வானம்
 8. மரபு – வழக்கம்
 9. மயக்கம் – கலவை
 10. திரிதல் – மாறுபடுதல்
 11. இருதிணை – உயர்திணை, அஃறிணை
 12. செய்யுள் – பாட்டு
 13. வழாஅமை – தவறாமை
 14. தழாஅல் – தழுவுதல் (பயன்படுத்துதல்)
 15. ஐம்பால் – ஆண்பால், பெண்பால், பலர்பால், ஒன்றன்பால், பலவின்பால்
 16. தூண்டுதல் – ஆர்வம்கொள்ளுதல்
 17. பயிலுதல் – படித்தல்
 18. ஈரம் – இரக்கம்
 19. நாணம் – வெட்கம்
 20. முழவு – இசைக்கருவி
 21. செஞ்சொல் – திருந்தியசொல்
 22. நன்செய் – நிறைந்தை நீர்வளத்தோடு பயிர்கள் விளையும் நிலம்
 23. புன்செய் – குறைந்தை நீரொல் பயிர்கள் விளையும் நிலம்
 24. வள்ளைப்பாட்டு – நெல்குத்தும் போது பாடப்படும் பாடல்
 25. முகில் – மேகம்
 26. வின்னம் – சேதம்
 27. கெடிகலங்கி – மிக வருந்தி
 28. வாகு – சரியாக
 29. சம்பிரமுடன் – முறையாக
 30. காலன் – எமன்
 31. சேகரம் – கூட்டம்
 32. மெத்த – மிகவும்
 33. காங்கேய நாடு – கொங்குமண்டலத்தின் 24 நாடுகளுள் ஒன்று
 34. தீர்வன – நீங்குபவை
 35. திறத்தன – தன்மையுடையன
 36. உவசமம் – அடங்கி இருத்தல்
 37. கூற்றவா – பிரிவுகளாக
 38. நிழல்இகழும் – ஒளிபொருந்திய
 39. பூணாய் – அணிகலன்களை அணிந்தவளே
 40. பேர்தற்கு – அகற்றுவதற்கு
 41. பிணி – துன்பம்
 42. திரியோகமருந்து – மூன்று யோகமருந்து
 43. ஓர்தல் – நல்லறிவு
 44. தெளிவு – நற்காட்சி
 45. பிறவார் – பிறக்கமாட்டார்
 46. நித்தம் நித்தம் -நாள்தோறும்
 47. வையம் – உலகம்
 48. மட்டு – அ்ளவு
 49. பேணுவயல் -பாதுகாத்தல்
 50. சுண்ட -நன்கு
 51. திட்டுமுட்டு -தடுமாற்றம்
 52. கலன் – அணிகலன்
 53. முற்றை – ஒளிர
 54. வேண்டாவாம் – தேவையில்லை
 55. தடம் – அடையாளம்
 56. அகம்பாவம் – செருக்கு
 57. புத்தி – அறிவு
 58. பாதை – அறிவு
 59. உள்ளம் – மனம்
 60. லாபம் – பலன்
 61. எண்ணி – நினை
 62. பண் – இசை
 63. கனகச்சுனை – பொன் வண்ண நீர்நிலை
 64. மதவேழங்கள் – மதயானைகள்
 65. முரலும் – முழங்கும்
 66. பழவெய் – முதிர்ந்த மூங்கில்
 67. அலந்தவர் – வறியவர்
 68. செறாஅமை – வெறுக்காமை
 69. கிளை – உறவினர்
 70. பேதையார் – அறிவற்றவர்
 71. நோன்றல் – பொறுத்தல்
 72. மறாஅமை – மறவாமை
 73. போற்றார் – பகைவர்
 74. பொறை – பொறுமை
 75. வாரி – வருவாய்
 76. எஞ்சாமை – குறைவின்றி
 77. முட்டாது – தட்டுப்பாடின்றி
 78. ஒட்டாது – வாட்டம்இன்ற
 79. வைகுக – தங்குக
 80. ஓதை – ஓசை
 81. வெரீஇ – அஞ்சி
 82. யாணர் – புதுவருவா
 83. மறலி – காலன்
 84. வழிவர் – நழுவி ஓடுவர்
 85. கரி – யானை
 86. பிலம் – மலைக்குகை
 87. தூறு – புதர்
 88. மண்டுதல் – நெருங்குதல்
 89. அருவர் – தமிழர்
 90. இறைஞ்சினர் – வணங்கினர்
 91. உடன்றன – சினந்து எழுந்தன
 92. முழை – மலைக்குகை
 93. சீவன் – உயிர்
 94. வையம் – உலகம்
 95. சத்தியம் – உண்மை
 96. சபதம் – சூளுரை
 97. ஆனந்த தரிசனம் – மகிழ்வான காட்சி
 98. மோகித்து – விரும்பு
 99. நமன் – எமன்
 100. நாணாமே – கூசாமல்
 101. சித்தம் – உள்ளம்
 102. உய்ம்மின் – ஈடேறுங்கள்
 103. நம்பர் – அடியார்
 104. ஈயில் – வழங்கினால்
 105. படமாடக்கோயில் – படங்கள் அமைந்த மாடங்களையுடைய கோயில்
 106. பகராய் – தருவாய்
 107. பராபரம் – மேலான பொருள்
 108. ஆனந்த வெள்ளம் – இன்பப்பெருக்கு
 109. அறுத்தவருக்கு – நீக்கியவர்க்கு
 110. நிறை – மேன்மை
 111. அழுக்காறு – பொறாமை
 112. பொறை – பொறுமை
 113. மதம் – கொள்கை
 114. பொச்சாப்பு – சோர்வு
 115. இகல் – பகை
 116. மையல் – விருப்பம்
 117. மன்னும் – நிலைபெற்ற
 118. ஓர்ப்பு – ஆராய்ந்து தெளிதல்

ஒன்பதாம் வகுப்பு

 1. குறம், பள்ளு – சிற்றிலக்கிய வகைகள்
 2. மூன்றினம் – துறை, தாழிசை, விருத்தம்
 3. சிந்தாமணி – சீவகசிந்தாமணி, சிதறாமணி
 4. சிந்து – ஒருவகை இசைப்பாடல்
 5. முக்குணம் – மூன்று குணங்கள் (சமத்துவம் – அமைதி, மேன்மை. இராசசம் – போர்,
 6. தீவிரமான செயல். தாமசம் – சோம்பல், தாழ்மை)
 7. பத்துக்குணம் – செறிவு, சமநிலை முதிய பத்துக்குண அணிகள்
 8. வண்ணங்கள் ஐந்து – வெள்ளை, சிவப்பு, கருப்பு, மஞ்சள், பச்சை
 9. வண்ணம் நூறு – குறில், அகவல், தூங்கிசை வண்ணம் முதலாக இடை மெல்லிசை வண்ணம் ஈறாக நூறு.
 10. ஊனரசம் – குறையுடைய சுவை
 11. நவரசம் – வீரம், அச்சம், இழிப்பு, வியப்பு, காமம், அவலம், கோபம், நகை, சமநிலை
 12. வனப்பு – அழகு, அம்மை, தொன்மை, தோல், விருந்து, இயைபு, பலன், இழைபு
 13. குந்த – உட்கார
 14. கந்தம் – மணம்
 15. மிசை – மேல்
 16. விசனம் – கவலை
 17. எழில் – அழகு
 18. துயர் – துன்பம்
 19. மா – வண்டு
 20. மது – தேன்
 21. வாவி – பொய்கை
 22. வளர் முதல் – நெற்பயிர்
 23. தரளம் – முத்து
 24. பணிலம் – சங்கு
 25. வரம்பு – வரப்பு
 26. கழை – கரும்பு
 27. கா – சோலை
 28. குழை – சிறு கிளை
 29. அரும்பு – மலர் மொட்டு
 30. மாடு – பக்கம்
 31. நெருங்கு வளை – நெருங்குகின்ற சங்குகள்
 32. கோடு – குளக்கரை
 33. ஆடும் – நீராடும்
 34. மேதி – எருமை
 35. துதைந்து எழும் – கலக்கி எழும்
 36. கன்னி வாளை – இளமையான வாளைமீன்.
 37. சூடு – நெல் அரிக்கட்டு
 38. சுரிவளை – சங்கு
 39. வேரி – தேன்
 40. பகடு – எருமைக்கடா
 41. பாண்டில் – வட்டம்
 42. சிமயம் – மலையுச்சி
 43. நாளிகேரம் – தென்னை
 44. நரந்தம் – நாரத்தை
 45. கோளி – அரசமரம்
 46. சாலம் – ஆச்சா மரம்
 47. தமாலம் – பச்சிலை மரங்கள்
 48. இரும்போந்து – பருத்த பனைமரம் ;
 49. சந்து – சந்தன மரம்
 50. நாகம் – நாகமரம்
 51. காஞ்சி – ஆற்றுப்பூவரசு
 52. யாக்கை – உடம்பு
 53. புணரியோர் – தந்தவர்
 54. புன்புலம் – புல்லிய நிலம்
 55. தாட்கு – முயற்சி
 56. சமயக் கணக்கர் – சமயத் தத்துவவாதிகள்
 57. பாடைமாக்கள் – பல மொழிபேசும் மக்கள், குழீஇஒன்றுகூடி
 58. தோம் – குற்றம்
 59. கோட்டி – மன்றம்
 60. பொலம் – பொன்
 61. வேதிகை – திண்ணை
 62. தூணம் – தூண்
 63. தாமம் – மாலை
 64. கதலிகைக் கொடி -சிறு சிறு கொடியாகப் பல கொடிகள் கட்டியது,
 65. காழூன்று கொடி – கொம்புகளில் கட்டும் கொடி
 66. விலோதம் – துணியாலான கொடி
 67. வசி – மழை
 68. செற்றம் – சினம்
 69. கலாம் – போர்
 70. துருத்தி – ஆற்றிடைக்குறை (ஆற்றின் நடுவே இருக்கும் மணல்திட்டு)
 71. களர்நிலம் – உவர்நிலம்
 72. நவிலல் – சொல்
 73. வையம் – உலகம்
 74. மாக்கடல் – பெரிய கடல்
 75. இயற்றுக – செய்க
 76. மின்னாளை – மின்னலைப் போன்றவளை
 77. மின்னாள் – ஒளிரமாட்டாள்
 78. தணல் – நெருப்பு
 79. தாழி – சமைக்கும் கலன்
 80. அணித்து – அருகில்
 81. தவிர்க்கஒணா – தவிர்க்க இயலாத
 82. யாண்டும் – எப்பொழுதும்
 83. மூவாது – முதுமை அடையாமல்
 84. நாறுவ – முளைப்ப
 85. தாவா – கெடாதிருத்தல்
 86. மைவனம் – மலைநெல்
 87. முருகியம் – குறிஞ்சிப்பறை
 88. பூஞ்சினை-பூக்களை
 89. உடைய கிளை
 90. சிறை – இறகு
 91. சாந்தம் – சந்தனம்
 92. பூவை- நாகணவாய்ப் பறவை
 93. பொலம்- அழகு
 94. கடறு – காடு
 95. முக்குழல்-கொன்றை, ஆம்பல், மூங்கில் ஆகியவற்றால் ஆன குழல்கள்;
 96. பொலி – தானியக்குவியல்
 97. உழை – ஒரு வகை மான்.
 98. கல் -மலை
 99. முருகு – தேன், மணம், அழகு
 100. மல்லல்- வளம்
 101. செறு- வயல்
 102. கரிக்குருத்து – யானைத்தந்தம்
 103. போர்- வைக்கோற்போர்
 104. புரைதப- குற்றமின்றி
 105. தும்பி- ஒருவகை வண்டு
 106. துவரை-பவளம்
 107. மரை – தாமரை மலர்
 108. விசும்பு- வானம்
 109. மதியம்-நிலவு
 110. தீபம் – விளக்கு
 111. சதிர் – நடனம்
 112. தாமம் – மாலை
 113. தெங்கு – தேங்காய்
 114. இசை – புகழ்
 115. வருக்கை – பலாப்பழம்
 116. நெற்றி – உச்சி
 117. மால்வரை – பெரியமலை
 118. மடுத்து – பாய்ந்து
 119. கொழுநிதி – திரண்ட நிதி
 120. மருப்பு – கொம்பு
 121. வெறி – மணம்
 122. கழனி – வயல்
 123. செறி – சிறந்த
 124. இரிய – ஓட
 125. அடிசில் – சோறு
 126. மடிவு – சோம்பல்
 127. கொடியன்னார் – மகளிர்
 128. நற்றவம் – பெருந்தவம்
 129. வட்டம் – எல்லை
 130. வெற்றம் – வெற்றி
 131. அள்ளல் – சேறு
 132. பழனம் – நீர் மிக்க வயல்
 133. வெரீஇ – அஞ்சி
 134. பார்பபு – குஞ்சு
 135. “நாவலோ” – நாள் வாழ்க என்பது போன்ற வாழ்த்து
 136. இசைத்தால் – ஆரவாரத்தோடு கூவுதல்
 137. நந்து – சங்கு
 138. கமுகு – பாக்கு
 139. முத்தம் – முத்து
 140. சாெல்லும் பாெருளும்
 141. விண் – வானம்
 142. ரவி – கதிரவன்
 143. கமுகு – பாக்கு
 144. பாண்டம் பாண்டமாக – அடுக்குத் தொடர்
 145. வாயிலும் சன்னலும் – எண்ணும்மை
 146. அறம் – நற்செயல்
 147. வெகுளி – சினம்
 148. ஞானம் – அறிவு
 149. விரதம் – மேற்கொண்ட நன்னெறி
 150. நசை – விருப்பம்
 151. நல்கல் – வழங்குதல்
 152. பிடி – பெண்யானை
 153. வேழம் – ஆண்யானை
 154. யா – ஒரு வகை மரம், பாலை நிலத்தில் வளர்வது
 155. பொளிக்கும் – உரிக்கும்
 156. ஆறு – வழி

பத்தாம் வகுப்பு

 1. துய்ப்பது – கற்பது, தருதல்
 2. மேவலால் – பொருந்துதல், பெறுதல்
 3. மயலுறுத்து – மயங்கச்செய்
 4. ப்ராண – ரஸம் – உயிர்வளி
 5. லயத்துடன் – சீராக
 6. நனந்தலை உலகம் – அகன்ற உலகம்
 7. நேமி – வலம்புரிச்சங்கு
 8. காேடு – மலை
 9. காெடுஞ்செலவு – விரைவாகச் செல்லுதல்
 10. நறுவீ – நறுமணமுடைய மலர்கள்
 11. தூஉய் – தூவி
 12. விரிச்சி – நற்சாெல்
 13. சுவல் – தாேள்
 14. அருகுறை – அருகில்
 15. முகமன் – ஒருவரை நலம் வினவிக் கூறும் விருந்தோம்பல் சொற்கள்
 16. அசைஇ – இளைப்பாறி
 17. அல்கி – தங்கி
 18. கடும்பு – சுற்றம்
 19. நரலும் – ஒலிக்கும்
 20. ஆரி – அருமை
 21. படுகர் – பள்ளம்
 22. வயிரியம் – கூத்தர்
 23. வேவை – வெந்தது
 24. இறடி – திசை
 25. பொம்மல் – சோறு
 26. சுடினும் – சுட்டாலும்
 27. மாளாத – தீராத
 28. மாயம் – விளையாட்டு
 29. விசும்பு – வானம்
 30. ஊழி – யுகம்
 31. ஊழ – முறை
 32. தண்பெயல் – குளிர்ந்த மழை
 33. ஆர்தருபு – வெள்ளததில் மூழ்கிக் கிடந்த
 34. பீடு – சிறப்பு
 35. ஈண்டி – செறிந்து திரண்டு
 36. கேள்வியினான் – நூல் வல்லான்
 37. கேண்மையினான் – நட்பினன்
 38. தார் – மாலை
 39. முடி – தலை
 40. முனிவு – சினம்
 41. அகத்து உவகை – மனமகிழ்ச்சி
 42. தமர் – உறவினர்
 43. நீபவனம் – கடம்பவனம்
 44. மீனவன் – பாண்டிய மன்னன்
 45. கவரி – சாமரை ( கவரிமாவின் முடியில் செய்த விசிறியாகிய அரசச் சின்னம்)
 46. நுவன்ற – சொல்லிய
 47. என்னா – அசைச் சொல்
 48. பண்டி – வயிறு
 49. அசும்பிய – ஒளிவீசுகிற
 50. முச்சி – தலையுச்சிக் காெண்டை
 51. சுண்ணம் – நறுமணப்பொடி
 52. காருகர் – நெய்பவர் (சாலியர்)
 53. தூசு – பட்டு
 54. துகிர் – பவளம்
 55. வெறுக்கை – செல்வம்
 56. நொடை – விலை
 57. பாசவர் – வெற்றிலை விற்போர்
 58. ஓசுநர் – எண்ணெய் விற்போர்
 59. மண்ணுள் வினைஞர் – ஓவியர்
 60. மண்ணீட்டாளர் – சிற்பி
 61. கிழி – துணி
 62. சேக்கை – படுக்கை
 63. யாக்கை – உடல்
 64. பிணித்து – கட்டி
 65. வாய்ந்த – பயனுள்ள
 66. இளங்கூழ் – இளம்பயிர்
 67. தயங்கி – அசைந்து
 68. காய்ந்தேன் – வருந்தினேன்
 69. கொம்பு – கிளை
 70. புழை – துளை
 71. கான் – காடு
 72. தேம்ப – வாட
 73. அசும்பு – நிலம்
 74. உய்முறை – வாழும் வழி
 75. ஓர்ந்து – நினைத்து
 76. கடிந்து – விலக்கி
 77. உவமணி – மணமலர்
 78. படலை – மாலை
 79. துணர் – மலர்கள்

பதினொன்றாம் வகுப்பு

 1. பால் – வகை
 2. இயல்பு – பண்பு
 3. மாடம் – மாளிகை
 4. அமை – மூங்கில்
 5. புரளும் – ததும்பும்
 6. கரைகின்ற – கத்துகின்ற, ஒலிக்கின்ற
 7. சுழித்தோடும் – சுழன்றோடும்
 8. மார்பு சுரந்த – வளமான
 9. மறுகியது – கலங்கியது
 10. ஏதலி – ஏழை, அகதி
 11. வட ஆரிநாடு – திருமலை
 12. தென் ஆரிநாடு – குற்றாலம்
 13. ஆரளி – மொய்க்கின்ற வண்டு
 14. இந்துளம் – இந்தளம் எனும் ஒரு வகைப் பண்
 15. இடங்கணி – சங்கிலி
 16. உளம் – உள்ளான் என்ற பறவை
 17. சலச வாவி – தாமரைத் தடாகம்
 18. தரளம் – முத்து
 19. கா – சோலை
 20. முகில்தொகை – மேகக்கூட்டம்
 21. மஞ்ஞை – மயில்
 22. கொண்டல் – கார்கால மேகம்
 23. மண்டலம் – உலகம்
 24. வாவித் தரங்கம் – குளத்தில் எழும் அலை
 25. அளி உலாம் – வண்டு மொய்க்கின்ற
 26. காயா, கொன்றை, நெய்தல், முல்லை, தளவம், பிடவம் – மழைக்கால மலர்கள்
 27. போது – மொட்டு
 28. அலர்ந்து – மலர்ந்து
 29. கவினி – அழகுற
 30. ஜகம் – உலகம்
 31. புயம் – தோள்
 32. வரை – மலை
 33. வன்னம் – அழகு
 34. கழுகாசல் – கழுகு மலை
 35. த்வஜஸ்தம்பம் – கொடி மரம்
 36. சலராசி – கடலில் வாழும் மீன் முதலிய உயிர்கள்
 37. விலாசம் – அழகு
 38. நூபுரம் – சிலம்பு
 39. மாசுணம் – பாம்பு
 40. இஞ்சி – மதில்
 41. புயல் – மேகம்
 42. கறங்கும் – சுழலும்
 43. சிதவல் – தலைப்பாகை
 44. தண்டு – ஊன்றுகோல்
 45. தமியர் – தனித்தவர்
 46. முனிதல் – வெறுத்தல்
 47. துஞ்சல் – சோம்பல்
 48. அயர்வு – சோர்வு
 49. மாட்சி – பெருமை
 50. நோன்மை – வலிமை
 51. தாள் – முயற்சி
 52. பிரசவம் – தேன்
 53. புடைத்தல் – கோல்கொண்டு ஓச்சுதல்
 54. கொழுநன் குடி – கணவனுடைய வீடு
 55. வறன் – வறுமை
 56. கொழுஞ்சோறு – பெருஞ்செல்வம்
 57. உள்ளாள் – நினையாள்
 58. மதுகை – பெருமிதம்
 59. இக்கும் – நீக்கும்
 60. இழுக்கு – குற்றம்
 61. வினாயவை – கேட்டவை
 62. வரை – மலை
 63. கம்பலை – பேரொலி
 64. புடவி – உலகம்
 65. எய்துதல் – பெறுதல்
 66. வாரணம் – யானை
 67. பூரணம் – நிறைவு
 68. நல்கல் – அளித்தல்
 69. வதுவை – திருமணம்
 70. கோன் – அரசன்
 71. மறுவிலா – குற்றம் இல்லாத
 72. துன்ன – நெருங்கிய
 73. பொறிகள் – ஐம்புலன்
 74. தெண்டிரை – தெள்ளிய நீரலை
 75. விண்டு – திறந்து
 76. மண்டிய – நிறைந்த
 77. காய்ந்த – சிறந்த
 78. தீன் – மார்க்கம்
 79. கொண்மூ – மேகம்
 80. சமம் – போர்
 81. விசும்பு – வானம்
 82. அரவம் – ஆரவாரம்
 83. ஆயம் – சுற்றம்
 84. தழலை, தட்டை – பறவைகள் ஓட்டும் கருவிகள்
 85. இரை – உணவு
 86. படுகை – படுக்கை
 87. சந்து, பொந்து – துளை
 88. தமக்கை – உடன் பிறந்தவள்
 89. அயர்ந்து – சோர்ந்த
 90. கொத்து – பூமாலை
 91. குழல் – கூந்தல்
 92. நாங்கூழ் – மண்புழு
 93. கோலத்து நாட்டார் – கலிங்க நாட்டார்
 94. வரிசை – சன்மானம்
 95. குண்டலப்பூச்சி – வளைந்து சுருண்டு கொள்ளும்
 96. சிலம்பு, தண்டை, பாடகம், கெச்சம், கலாழி – பெண்கள் அணியும் அணிகலண்கள்
 97. காயில் – வெகுண்டல்
 98. அந்தம் – முடிவு
 99. அயன் – பிரமன்
 100. மால் – விஷ்ணு
 101. ஆலாலம் – நஞ்சு
 102. ஒதுக – சொல்க
 103. முழக்கம் – ஓங்கி உரைத்தல்
 104. கனிகள் – மாணிக்கம்
 105. படிக்க – பளபளப்பான கல்
 106. மீட்சி – விடுதலை
 107. நவை – குற்றம்
 108. படி – உலகம்
 109. பதி – நாடு
 110. பிழைப்பு – வாழ்தல்
 111. நிரையம் – நரகம்
 112. ஒரீஇய – நோய் நீங்கிய
 113. புரையோர் – சான்றோர்
 114. யாணர் – புது வருவாய்
 115. மருண்டெனன் – வியப்படைந்தேன்
 116. மன்னுயிர் – நிலைபெற்றுள்ள உயிர்த்தொகுதி
 117. கடிநகர் – காவல் உடைய நகரம்
 118. காண்டி – காண்க
 119. பூம்பராகம் – பூவில் உள்ள மகரந்தம்
 120. ஆக இலா – குற்றம் இலாத
 121. தோட்டி – துறட்டி
 122. அயம் – ஆடு, குதிரை
 123. புக்கவிட்டு – போகவிட்டு
 124. சீரியதூளி – நுண்ணிய மணல்
 125. சிறுகால் – வாய்க்கால்
 126. பரல் – கல்
 127. முந்நீர் மடு – கடலாகிய நீர்நிலை
 128. அண்டயோனி – ஞாயிறு
 129. சாடு – பாய்
 130. ஈட்டியது – சேகரித்தது
 131. எழிலி – மேகம்
 132. நாங்கூழ் புழு – மண்புழு
 133. பாடு – உழைப்பு
 134. ஓவா – ஓயாத
 135. வேதித்து – மாற்றி

பன்னிரண்டாம் வகுப்பு

 1. புதுப்பெயல் – புதுமழை
 2. ஆர்கலி – வெள்ளம்
 3. கொடுங்கோல் – வளைந்த கோல்
 4. புலம்பு – தனிமை
 5. கண்ணி – தலையில் சூடும் மாலை
 6. கவுள் – கன்னம்
 7. மா – விலங்கு
 8. அமலன் – இராமன்
 9. இளவல் – தம்பி
 10. நளிர்கடல் – குளிர்ந்தகடல்
 11. துன்பு – துன்பம்
 12. உன்னேல் – எண்ணாதே
 13. அனகன் – இராமன்
 14. உவா – அமாவாசை
 15. உடுபதி – சந்திரன்
 16. செற்றார் – பகைவர்
 17. கிளை – உறவினர்
 18. மலிவிழா – விழாக்கள் நிறைந்த
 19. மடநல்லார் – இளமை பாெருந்திய பெண்கள்
 20. கலிவிழா – எழுச்சி தரும் விழா
 21. பலிவிழா – திசைதோறும் பூசையிடும் உத்திரவிழா
 22. ஒலிவிழா – ஆரவார விழா
 23. வேட்டம் – மீன் பிடித்தல்
 24. கழி – உப்பங்கழி
 25. செறு – வயல்
 26. கொள்ளை – விலை
 27. என்றூழ் – சூரியனின் வெப்பம்
 28. விடர – மலைவெடிப்பு
 29. கதழ் – விரைவு
 30. உமணர் – உப்பு வணிகர்
 31. எல்வளை– ஒளிரும் வளையல்
 32. தெளிர்ப்ப – ஒலிப்ப
 33. விளிஅறி – குரல்கேட்ட
 34. ஞமலி – நாய்
 35. வெரீஇய– அஞ்சிய
 36. மதர்கயல்– அழகிய மீன்
 37. புனவன் – கானவன்
 38. அள்ளல் – சேறு
 39. பகடு– எருது
 40. வாயிலோயே – வாயில் காப்போனே
 41. வள்ளியோர் – வள்ளல்கள்
 42. வயங்குமொழி – விளங்கும் சொற்கள்
 43. வித்தி – விதைத்து
 44. உள்ளியது – நினைத்தது
 45. உரன் – வலிமை
 46. வறுந்தலை – வெறுமையான இடம்
 47. காவினெம் – கட்டிக்கொள்ளுதல்
 48. கலன் – யாழ்
 49. கலப்பை – கருவிகளை வைக்கும் பை
 50. மழு – கோடரி.
 51. புரிகுழல் – சுருண்ட கூந்தல்
 52. கழை – மூங்கில்
 53. கண் – கணு
 54. விரல் – ஆடவர் கைப் பெருவிரல்
 55. உத்தரப் பலகை – மேல் இடும் பலகை
 56. பூதர் – ஐம்பூதங்கள்
 57. ஓவிய விதானம் – ஓவியம் தீட்டப்பட்ட பந்தல்
 58. நித்திலம் – முத்து
 59. விருந்து – புதுமை
 60. மண்ணிய – கழுவிய
 61. நாவலம்பொலம் – சாம்பூநதம் என்னும் உயர்ந்த வகைப் பொன்
 62. தலைக்கோல் – நாடகக் கணிகையர் பெறும் பட்டம்
 63. ஓடை – முக படாம்
 64. அரசு உவா – பட்டத்து யானை
 65. பரசினர் – வாழ்த்தினர்
 66. பல்இயம் – இன்னிசைக் கருவி
 67. குயிலுவ மாக்கள் – இசைக் கருவிகள் வாசிப்போர்
 68. தோரிய மகளிர் – ஆடலில் தேர்ந்த பெண்கள்
 69. வாரம் – தெய்வப்பாடல்
 70. ஆமந்திரிகை – இடக்கை வாத்தியம்
 71. இலைப்பூங்கோதை – அரசன் அணிந்துள்ள பச்சை மாலை
 72. கழஞ்சு – ஒரு வகை எடை அளவு
 73. நகை – சிரிப்பு
 74. இளிவரல் – சிறுமை
 75. மருட்கை – வியப்பு
 76. பெருமிதம் – பெருமை
 77. வெகுளி – சினம்
 78. உவகை – மகிழச்சி
 79. காய்நெல் – விளைந்த நெல்
 80. மா – ஒருநில அளவு (ஓர் ஏக்கரில் மூன்றில் ஒரு பங்கு).
 81. செறு – வயல்
 82. தமித்து – தனித்து
 83. புக்கு – புகுந்து
 84. யாத்து – சேர்த்து
 85. நந்தும் – தழைக்கும்
 86. வரிசை – முறைமை
 87. கல் – ஒலிக்குறிப்பு
 88. பரிவு – அன்பு
 89. தப – கெட
 90. பிண்டம் – வரி
 91. நச்சின் – விரும்பினால்
 92. உன்னலிர் – எண்ணாதீர்கள்
 93. பிணித்தமை – கட்டியமை
 94. நீச – இழிந்த
 95. நேசம் – அன்பு
 96. வல்லியதை – உறுதியை
 97. ஓர்மின் – ஆராய்ந்து பாருங்கள்
 98. பாதகர் – கொடியவர்
 99. குழுமி – ஒன்றுகூடி
 100. பழிப்புரை – இகழ்ச்சியுரை
 101. ஏதமில் – குற்றமில்லாத
 102. ஊன்ற – அழுந்த
 103. மாற்றம் – சொல்
 104. நுவன்றிலர் – கூறவில்லை
 105. ஆக்கினை – தண்டனை
 106. நிண்ணயம் – உறுதி
 107. கூவல் – கிணறு
 108. ஒண்ணுமோ – முடியுமோ
 109. உததி – கடல்
 110. ஒடுக்க – அடக்க.
 111. களைந்து – கழற்றி
 112. திகழ – விளங்க
 113. சேர்த்தினர் – உடுத்தினர்
 114. சிரத்து – தலையில்
 115. பெய்தனர் – வைத்து அழுத்தினர்
 116. கைதுறும் – கையில் கொடுத்திருந்த
 117. கண்டகர் – கொடியவர்கள்
 118. வெய்துற – வலிமை மிக
 119. வைதனர் – திட்டினர்
 120. மறங்கொள் – முரட்டுத் தன்மையுள்ளவர்
 121. மேதினி – உலகம்
 122. கீண்டு – பிளந்து
 123. வாரிதி – கடல்
 124. சுவறாதது – வற்றாதது
 125. வல்லானை – வலிமை வாய்ந்தவரை
 126. நிந்தை – பழி
 127. பொல்லாங்கு – கெடுதல், தீமை.
 128. வளமலை – வளமான மலை (மலைநாடு) இன்று பழநி மலை என்று அழைக்கப்படுகிறது;
 129. கவாஅன் – மலைப்பக்கம்
 130. கலிங்கம் – ஆடை
 131. சுரும்பு – வண்டு
 132. நாகம் – சுரபுன்னை, நாகப்பாம்பு
 133. பிறங்கு – விளங்கும்
 134. பறம்பு – பறம்பு மலை
 135. கறங்கு – ஒலிக்கும்
 136. வாலுளை – வெண்மையான தலையாட்டம்
 137. மருள – வியக்க
 138. நிழல் – ஒளி வீசும்
 139. நீலம் – நீலமணி
 140. ஆலமர் செல்வன் – சிவபெருமான் (இறைவன்)
 141. அமர்ந்தனன் – விரும்பினன்
 142. சாவம் – வில்
 143. மால்வரை – பெரியமலை (கரிய மலையுமாம்)
 144. கரவாது – மறைக்காது
 145. துஞ்சு – தங்கு
 146. நளிசினை – செறிந்த கிளை (பெரிய கிளை)
 147. போது – மலர்
 148. கஞலிய – நெருங்கிய
 149. நாகு – இளமை
 150. குறும்பொறை – சிறு குன்று
 151. கோடியர் – கூத்தர்
 152. மலைதல் – போரிடல்
 153. உறழ் – செறிவு
 154. நுகம் – பாரம்.

More Tamil Notes – Click Here

1 thought on “TNPSC Tamil Notes – Sollum Porulum / சொல்லும் பொருளும்”

Leave a Comment